Sanasto

Sanasto

Actual/Actual-ICMA

Päiväkohtaisen korkomenetelmän mukaan sekä korkopäivien lukumäärä että perusvuoden pituus määräytyvät aina täsmällisesti kalenterin mukaan.

Yksittäiset kuukaudet lasketaan siis sen mukaan, kuinka monta päivää niissä on tosiasiallisesti, kun korkopäiviä on 30 tai 31 tai helmikuussa 28 tai 29. Koko vuosi on 365 korkopäivää tai 366 päivää karkausvuonna.

Anleger

Joukkovelkakirjalainojen tai Global Note -velkakirjan yhteisomistusosuuden haltijat (jos joukkovelkakirjalainoja edustaa Global Note). Katso myös "Joukkovelkakirjojen haltijat".

Joukkovelkakirjalaina

Joukkovelkakirjat ovat velkapapereita, joilla otetaan lainaa pääomamarkkinoilta. Ne on jaettu osittaisobligaatioihin.

Toisin kuin henkilökohtaiset lainat, joukkovelkakirjalainat lasketaan liikkeeseen julkisesti ja vain oikeushenkilöt. Ne eroavat toisistaan ehdoiltaan, kuten eri maturiteeteiltaan, liikkeeseenlaskuvaluutoiltaan ja koroiltaan.

Jälkimmäinen voi olla joko kiinteä, muuttuva tai strukturoitu (tietyistä tapahtumista riippuen). Niiden korko ilmaistaan prosentteina nimellisarvosta.

Joukkovelkakirjojen haltijat

Joukkovelkakirjan haltija on luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, joka on merkinnyt yhden tai useamman joukkovelkakirjalainan, eli sijoittaja.

Ylimääräinen eräpäivä

Liikkeeseenlaskijan ylimääräisessä irtisanomisilmoituksessa ilmoittama kalenteripäivä, jona Liikkeeseenlaskija maksaa sijoittajalle takaisin sijoitetun pääoman jäännöksen sen jälkeen, kun sijoitetusta pääomasta on vähennetty 18 prosenttia merkintäsummasta ilman, että sijoittajalla on oikeutta kertyneen koron maksuun, tai jona sijoittajan on maksettava liikkeeseenlaskijalle 18 prosenttia merkintäsummasta käänteisesti.

Pankkipäivä

Muu päivä kuin lauantai, sunnuntai tai yleinen vapaapäivä, jolloin liikkeeseenlaskijan kotipaikan pankkien pankkitiskit ovat avoinna yleisölle asiakastoimintaa varten.

eingesetztes Kapital

Bezogen auf jeden Anleger ist das eingesetzte Kapital derjenige Betrag, den der Anleger auf die von ihm jeweils gewählte Zeichnungssumme an die Emittentin tatsächlich gezahlt hat. Hat ein Anleger seine Zeichnungssumme vollständig an die Emittentin bezahlt, entspricht die Zeichnungssumme seinem eingesetzten Kapital.

einzusetzendes Kapital

Bezogen auf jeden Anleger ist das einzusetzende Kapital derjenige Betrag, den der Anleger auf die von ihm jeweils gewählte Zeichnungssumme zuzüglich zum eingesetzten Kapital zu leisten hat. Die Zeichnungssumme abzüglich des eingesetzten Kapitals ergibt somit das einzusetzende Kapital. Das so verstandene einzusetzende Kapital ist der Höhe nach also ebenfalls auf die Zeichnungssumme begrenzt.

Lopulliset ehdot

Täytetty joukkovelkakirjalainan ehtoihin liittyvä lomake liitteineen kyseistä liikkeeseenlaskua varten.

Fälligkeitstag

Der Tag an dem die Emittentin die Teilschuldverschreibungen zu 100% des Nennbetrages, soweit die Teilschuldverschreibungen nicht zuvor ganz oder teilweise zurückgezahlt wurden, zurückzuzahlen hat.

FMA

Liechtensteinin ja Itävallan rahoitusmarkkinaviranomainen.

Fremdkapital

Fremdfinanzierung bedeutet die Beschaffung von Fremdkapital, oftmals durch Aufnahme eines Darlehens.

Globalurkunde

Die, bei der Verwahrstelle hinterlegte, auf Inhaber lautende Globalurkunde, in der die Schuldverschreibungen für die gesamte Laufzeit der Anleihe verbrieft werden.

Gruppe

Die Emittentin zusammen mit ihren zukünftigen Tochtergesellschaften.

Immobilienprojektgesellschaften

Gesellschaften an welchen sich die Emittentin gesellschaftsrechtlich beteiligt und an welche sie partiarische Darlehen vergibt. Diese werden in den Statuten der Emittentin als Immobilienprojektzweckgesellschaften bezeichnet. Es kann sich um Tochtergesellschaften der Emittentin handeln.

ISIN

International Securities Identification Number (internationales Nummerierungssystem zur Wertpapieridentifikation).

Kapitalmarktverbindlichkeit

Gegenwärtige oder zukünftige Verbindlichkeit, die auf der Ausgabe von öffentlich an eine unbestimmte Zahl von Adressaten angebotenen Wertpapieren, Anleihen, Schuldverschreibungen oder sonstigen handelbaren Finanzinstrumenten beruht.

Laufzeitbeginn

Der in den Endgültigen Bedingungen angegebene Kalendertag.

Laufzeitende

Der in den Endgültigen Bedingungen angegebene Kalendertag, der auch den letzten Tag der Verzinsung der Teilschuldverschreibungen darstellt.

ordentlicher Fälligkeitstag

Der jeweils Monatsletzte zu dem der Anleger unter Einhaltung der sechsmonatigen Kündigungsfrist sein ordentliches Kündigungsrecht ausgeübt hat.

Osallistumislainat

Osallistuva toissijainen laina on sopimus, jossa lainanantaja (antaa lainanottajalle pääomaa ja odottaa vastineeksi takaisinmaksua ja vastaavaa korkoa. Kun kyseessä on etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa oleva osakaslaina, lainanantaja osallistuu koron lisäksi lainanottajan menestykseen. Osallistuviin etuoikeusasemaltaan huonommassa asemassa oleviin lainoihin sovelletaan hyväksyttyä etuoikeusasemaa. Tämä tarkoittaa, että lainaa ei voida maksaa takaisin tai sitä ei välttämättä makseta takaisin, jos lainanottaja joutuu maksukyvyttömäksi.

PGR

Liechtensteinisches Personen und Gesellschaftsrecht.

Poliittisesti altis henkilö

Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ovat henkilöitä, jotka toimivat korkeissa ja tärkeissä viroissa (esim. ministerit, valtiosihteerit, parlamentin jäsenet, suurlähettiläät tai hallitustenvälisten järjestöjen hallintoelimet). Rahanpesun estämiseksi tehtävässä henkilöllisyystarkastuksessa poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt luokitellaan korkeamman riskin henkilöiksi, ja heidät tarkastetaan tarkemmin.

Esite

Esite, joka julkaistaan ennen yleisölle suunnattua tarjousta tai arvopaperien ottamista kaupankäynnin kohteeksi järjestäytyneillä markkinoilla ja jonka tarkoituksena on antaa sijoittajille mahdollisuus arvioida joukkovelkakirjalainaa ja liikkeeseenlaskijaa.

Rückkaufsbetrag

Das vom Anleger bis zum Kündigungszeitpunkt eingesetzte Kapital, somit die Zeichnungssumme, bzw. ein der Teilkündigung entsprechender Anteil der Zeichnungssumme, zuzüglich der bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen Zinsen. Dieser Betrag ist von der Emittentin bei Ausübung ihres ordentlichen (Teil-)Kündigungsrechtes an den jeweiligen Anleger zu bezahlen.

Lunastuspäivä

Päivä, jona liikkeeseenlaskija lunastaa joukkovelkakirjalainat takaisin lunastusmäärällä.

Semi-Blind Pool

Stehen zum Zeitpunkt der Prospektaufstellung zwar die Gruppen von Anlageobjekten fest, in die die Emittentin im Rahmen der angebotenen Vermögensanlagen plant zu investieren, nicht jedoch die konkreten Anlageobjekte, die sie tatsächlich erwerben wird, so liegt ein sogenannter „Semi-Blind Pool“ vor. Daher sind insbesondere Art, Beschaffenheit und konkrete Wertentwicklungsmöglichkeiten von Anlageobjekten, die für eine Anlageentscheidung eine große Rolle spielen, intransparent.

US Person

Yhdysvaltalaisilla henkilöillä tarkoitetaan luonnollisia henkilöitä eli Yhdysvaltojen kansalaisia (myös kaksoiskansalaisia), Yhdysvalloissa asuvia henkilöitä (joilla on kotipaikka tai kaksoisasuinpaikka), pysyvän oleskelu- ja työluvan (kuten Yhdysvaltojen green cardin) haltijoita sekä kaikkia niitä, jotka ovat oleskelleet Yhdysvalloissa yli 31 päivää kuluvan kalenterivuoden aikana ja yli 183 päivää viimeisten kolmen vuoden aikana (kuluvan kalenterivuoden oleskelupäivät lasketaan täysimääräisinä (1/1), edellisen kalenterivuoden oleskelupäivien osuus on 1/3 ja sitä edeltäneen vuoden oleskelupäivien osuus on 1/6). Myös oikeushenkilöt, jotka on perustettu tai organisoitu Yhdysvaltojen lainsäädännön mukaisesti tai joiden sääntömääräinen kotipaikka on Yhdysvalloissa, katsotaan yhdysvaltalaisiksi henkilöiksi. Henkilöt, jotka voivat olla verovelvollisia Yhdysvalloissa muusta syystä (esim. kaksoisasuminen, yhteinen veroilmoitus yhdysvaltalaisen henkilön kanssa, luopuminen Yhdysvaltojen kansalaisuudesta tai oleskeluluvasta pitkäaikaisen oleskelun jälkeen tai muista syistä), rinnastetaan näihin yhdysvaltalaisiin henkilöihin. Kysymys yhdysvaltalaisesta henkilöstä tai yhdysvaltalaisesta verovelvollisuudesta ei koske ainoastaan luonnollisia henkilöitä vaan myös oikeushenkilöitä.

US Securities Act

United States Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung.

vorzeitiger Rückzahlungsbetrag

Das bereits eingesetzte Kapital zuzüglich etwaiger bis zum Tag vor der Rückzahlung aufgelaufener Zinsen. Dieser Betrag ist im Fall einer ausserordentlichen Kündigung seitens des Anlegers an den Anleger auszuzahlen.

WpPG

Laki arvopaperiesitteistä, annettu 23 päivänä toukokuuta 2007, LGBl 2007/196 (Saksan laki).

Zeichnungsbetrag

Siehe Zeichnungssumme.

Zeichnungssumme

Es handelt sich hierbei um denjenigen Betrag, in dessen Höhe sich Anleger jeweils verpflichten, in die angebotenen Teilschuldverschreibungen zu investieren. Die Höhe der Zeichnungssumme ist für jeden Anleger grundsätzlich frei wählbar, muss jedoch durch den Nennbetrag der Anleihe teilbar sein. Dabei dürfen Anleger jedoch die jeweilige in den Endgültigen Bedingungen festgelegte Mindestzeichnungssumme nicht unterschreiten.